TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHA ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA VẢI DỆT THOI LEN LÔNG CỪU PHA POLYESTER
18/03/2021

Nhóm tác giả: Giảng viên Trần Nguyễn Tú Uyên, Lê Ngọc Lễ

Sinh viên: Triệu Thị Trang, Nguyễn Chí Thanh

Chất lượng của vải xơ len lông cừu dệt thoi không chỉ phụ thuộc vào yếu tố thông số công nghệ dệt,
công nghệ hoàn tất mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ thành phần pha của vải với một số xơ sợi khác. Bài
báo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định ảnh hưởng của tỷ lệ pha trong vải dệt thoi lông cừu pha
polyester đến một số tính chất của vải như độ bền đứt, độ giãn đứt, ngoại quan sau giặt, độ thoáng khí
của vải. Ngiên cứu này là cơ sở khoa học để lựa chọn thông số tỷ lệ pha xơ len lông cừu – polyester
phù hợp, đảm bảo được một số tính chất của vải tùy theo mục đích sử dụng.

no posts found
Đơn vị liên kết