TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Nhân viên

Nhân viên
TT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Thị Kim Phượng Giáo vụ khoa
Đơn vị liên kết