TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Mục tiêu

Mục tiêu

Mục tiêu chiến lược của trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM

Xây dựng công nghệ quản lý hiện đại, hoàn thành cơ bản các điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế.

Mục tiêu chiến lược của khoa May-Thời Trang

Trang bị máy móc thiết bị hiện đại, các điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho xã hội, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế.

Đơn vị liên kết