TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Mục Tiêu Và Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo ngành Công nghệ may

Mục Tiêu Và Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo ngành Công nghệ may

Mục Tiêu: PEO

PEO1: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trong ngành may mặc bằng cách sử dụng kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo trong GTP
PEO2: Quản lý, lãnh đạo và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ May mặc.
PEO3: Cam kết học hỏi suốt đời và cập nhật kiến thức, bắt kịp xu hướng công nghệ tiên tiến.
PEO4: Thể hiện trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng sự khác biệt.

ELO: Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo 

ELO a.Vận dụng kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật và IT trong lĩnh vực May Công Nghiệp

ELO b. Vận dụng kiến thức kinh tế, văn hóa xã hội và quản lý để giải quyết các vấn đề trong  lĩnh vực May công nghiệp.

ELO c. Lựa chọn kiến thức cơ sở ngành thích hợp để giải quyết  các vấn đề trong lĩnh vực may công nghiệp.

ELO d. Giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực may công nghiệp dựa trên việc lựa chọn các kiến thức chuyên ngành phù hợp

ELO e. Sử dụng  các kỹ năng chuyên ngành để triển khai và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất.

ELO f. Thiết kế hệ thống trong lĩnh vực may công nghiệp

ELO g. Đánh giá các vấn đề  trong sản xuất để cải tiến  sản phẩm, quy trình sản xuất may công nghiệp

ELO h. Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản và tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực may công nghiệp.

ELO i. Triển khai các hoạt động theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ may

ELO j.Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Đơn vị liên kết