TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế với mục tiêu đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ May có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ tronh lĩnh vực Công nghệ may thời trang tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ cộng đồng. Các mục tiêu cụ thể như sau:

  • (1) Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ sở để đáp ứng việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành Công nghệ may, có khả năng tự học nâng cao trình độ chuyên môn.
  • (2) Có kiến thức chuyên ngành Công nghệ may, cụ thể: có khả năng nghiên cứu thực nghiệm, thiết kế và phát triển sản phẩm, xây dựng quy trình công nghệ, triển khai vận hành và quản lý dây chuyền sản xuất, quản trị chất lượng trong lĩnh vực công nghệ may thời trang.
  • (3) Có các kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ trong lĩnh vực công nghệ may thời trang, có đạo đức nghề nghiệp và những kỹ năng mềm cần thiết để có thể làm việc trong môi trường đa ngành và đa văn hóa.
  • (4) Có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.
Đơn vị liên kết