TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Cuộc thi thiết kế thời trang của ĐẠI SỨ ÁO.
04/07/2017
Đơn vị liên kết