TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên
TT Họ và tên Bộ môn Chức vụ
1 NCS. Nguyễn Mậu Tùng Trưởng khoa
2 ThS. Huỳnh Văn Thức Phó trưởng khoa
3 ThS. Phạm Thị Thảo Cơ sở Phó trưởng khoa
4 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Cơ sở Trưởng bộ môn cơ sở
5 ThS. Lê Ngọc Lễ Công nghệ may Trưởng bộ môn CNM
6 ThS. Đõ Thị Anh Hoa Thiết kế thời trang Trưởng bộ môn TKTT
7 KS. Lê Quang Bình Công nghệ may Bí thư chi đoàn
8 ThS. Thái Châu Á Thiết kế thời trang Giảng viên
9 KS. Nguyễn Trường Duy Thiết kế thời trang Giảng viên
10 ThS. Mai Cẩm Tú Thiết Kế thời trang Giảng viên
11 TS. Hà Tú Vân Thiết kế thời trang Giảng viên
12 ThS. Kiều Tấn Đoàn Thiết kế thời trang Giảng viên
13 ThS. Nguyễn Thị Hằng Công nghệ may Giảng viên
14 ThS. Hà Thị Hiền Công nghệ may Giảng viên
15 ThS. Nguyễn Ngọc Xuân Hoa Công nghệ may Giảng viên
16 ThS. Nguyễn Thanh Bình Thiết kế thời trang Giảng viên
17 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Chiên Công nghệ may Giảng viên
18 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh Công nghệ may Giảng viên
19 ThS. Bùi Thị Cẩm Loan Công nghệ may Giảng viên
20 ThS. Phạm Nhất Chi Mai Công nghệ may Giảng viên
21 ThS. Trần Thị Kim Phượng Công nghệ may Giảng viên
22 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc Công nghệ may Giảng viên
23 ThS. Ngô Thị Việt Hà Cơ sở Giảng viên
24 ThS. Phạm Thị Cúc Cơ sở Giảng viên
25 NCS. Trần Nguyễn Tú Uyên Cơ sở Giảng viên
26 NCS. Lê Thanh Tuyền Cơ sở Giảng viên
27 ThS. Lương Hoàng Tuyết Vân Cơ sở Giảng viên
28 NCS. Trương Tuyết Anh Thiết kế thời trang Giảng viên (NCS nước ngoài)
39 NCS. Lưu Thị Thu Hà Cơ sở Giảng viên (NCS nước ngoài)

 

 

 

 

Đơn vị liên kết