TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Đội ngũ giảng viên – BM Thiết kế thời trang

Đội ngũ giảng viên – BM Thiết kế thời trang

Gồm 7 giảng viên cơ hữu trong đó có 6 thạc sĩ và 1 kỹ sư

TT Họ và tên Học vị, chuyên môn Chức danh
1 Nguyễn Mậu Tùng Thạc sĩ Công nghệ may Phó khoa;
Trưởng bộ môn;
Giảng viên
2 Đỗ Thị Anh Hoa Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình Giảng viên
3 Hà Tú Vân Thạc sĩ Giáo dục học Giảng viên
4 Thái Châu Á Thạc sĩ Thiết kế thời trang Giảng viên
5 Trương Tuyết Anh Thạc sĩ Thiết kế thời trang Giảng viên
6 Kiều Tấn Đoàn Thạc sĩ  Công nghệ may Giảng viên
7 Nguyễn Trường Duy Kỹ sư Thiết kế thời trang Giảng viên
Đơn vị liên kết