TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Đội ngũ giảng viên – BM Kỹ thuật cơ sở

Đội ngũ giảng viên – BM Kỹ thuật cơ sở

Gồm 9 giảng viên cơ hữu trong đó có 2 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 1 kỹ sư.

TT Họ và tên Học vị, chuyên môn Chức danh
1 Nguyễn Thị Thu Hương Thạc sĩ Công nghệ may Trưởng bộ môn;
Giảng viên
2 Phạm Thị Cúc Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
3 Trần Thị Kim Phượng Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
4 Nguyễn Trọng Quyền Tiến sĩ Kỹ thuật Dệt may Giảng viên
5 Huỳnh Văn Trí Tiến sĩ Thiết bị dệt may Nguyên Trưởng khoa
6 Phạm Thị Thảo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
7 Lưu Thị Thu Hà Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Phó trưởng bộ môn;
Giảng viên
8 Nguyễn Thị Thu Hằng Thạc sĩ Quản lý giáo dục Giảng viên
9 Nguyễn Thị Ngọc Lan Kỹ sư Công nghệ may Giáo vụ khoa
Đơn vị liên kết