TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Đội ngũ giảng viên – BM Công nghệ may

Đội ngũ giảng viên – BM Công nghệ may

Gồm 9 giảng viên cơ hữu, trong đó có 6 Thạc sĩ và 3 kỹ sư; 2 giảng viên thỉnh giảng. Đa số giảng viên đều có kinh nghiệm làm việc thực tế tại công ty, xí nghiệp.

TT Họ và tên Học vị, chuyên môn Chức danh
1 Nguyễn Thị Mỹ Chiên
chienmydhcn@gmail.com
Thạc sĩ Công nghệ may Trưởng bộ môn;
Giảng viên
2 Bùi Thị Cẩm Loan
buithicamloan@yahoo.com
Thạc sĩ Giáo dục học Phó khoa;
Giảng viên
3 Nguyễn Thị Hằng
nguyenthihang_dhcn@yahoo.com
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
4 Hà Thị Hiền
hathihien_dhcn@yahoo.com.vn
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
5 Nguyễn Thị Mỹ Linh
ntmylinh79@yahoo.com
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
6 Nguyễn Thị Thanh Trúc
trucbill@yahoo.com
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
7 Lê Ngọc Lễ
ngoc_le1972@yahoo.com
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
8 Phạm Nhất Chi Mai
phamnhatchimai@gmail.com
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
9 Nguyễn Văn Lanh
nguyenvanlanh@iuh.edu.vn
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
10 Hoàng Ái Thư Thạc sĩ Giáo dục học GV Thỉnh giảng
11 Võ Phước Tấn Tiến sĩ Kinh tế GV Thỉnh giảng
Đơn vị liên kết