TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Đội ngũ giảng viên – BM Công nghệ may

Đội ngũ giảng viên – BM Công nghệ may

 

TT Họ và tên Học vị, chuyên môn Chức danh
1 Nguyễn Thị Mỹ Chiên
chienmydhcn@gmail.com
Thạc sĩ Công nghệ may Trưởng bộ môn;
Giảng viên
2 Bùi Thị Cẩm Loan
buithicamloan@yahoo.com
Thạc sĩ Giáo dục học Giảng viên
3 Nguyễn Thị Hằng
nguyenthihang_dhcn@yahoo.com
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
4 Hà Thị Hiền
hathihien_dhcn@yahoo.com.vn
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
5 Nguyễn Thị Mỹ Linh
ntmylinh79@yahoo.com
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
6 Nguyễn Thị Thanh Trúc
trucbill@yahoo.com
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên
7 Lê Ngọc Lễ
ngoc_le1972@yahoo.com
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
8 Phạm Nhất Chi Mai
phamnhatchimai@gmail.com
Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
9 Giảng viên
10 Lê Quang Bình Thạc sỹ cơ khí Giảng viên
11 Nguyễn Thị Xuân Hoa Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên
12 Trần Thị Kim Phượng Thạc sĩ Công nghệ may Giảng viên

 

Đơn vị liên kết