TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Công đoàn

Công đoàn
STT HỌ VÀ TÊN BỘ MÔN CHỨC VỤ
1 ThS. Phạm Nhất Chi Mai Công nghệ may Tổ trưởng công đoàn
Đơn vị liên kết