TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập doanh nghiệp 2 (Các lớp công nghệ may)
13/12/2018
Đơn vị liên kết