TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Ban lãnh đạo Khoa

Ban lãnh đạo Khoa

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

Ths. Nguyễn Mậu Tùng

Thông tin liên hệ:

  • Điện thoại: 083.8940 390 – 195
  • Email: nguyenmautung@iuh.edu.vn

Nhiệm vụ:

  • Phụ trách chung

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Bùi Thị Cẩm Loan

Thông tin liên hệ:

  • Điện thoại: 083.8940 390 – 818
  • Email: buithicamloan@iuh.edu.vn

Nhiệm vụ:

  • Phụ trách …
Đơn vị liên kết