TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Ban lãnh đạo Khoa

Ban lãnh đạo Khoa

TRƯỞNG KHOA 

Ths. Nguyễn Mậu Tùng

Thông tin liên hệ:

  • Phone: 0989617411 – 195
    Email: nguyenmautung@iuh.edu.vn

 PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Huỳnh Văn Thức

Thông tin liên hệ:

  • Email: huynhvanthuc@iuh.edu.vn
    Phone: 0909902589 – 195

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 ThS. Phạm Thị Thảo

  • Phone: 0936456745 – 818
    Email: phamthithao@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết