TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Ban lãnh đạo Khoa

Ban lãnh đạo Khoa

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

Ths. Nguyễn Mậu Tùng

Thông tin liên hệ:

  • Điện thoại: 083.8940 390 – 195
  • Email: nguyenmautung@iuh.edu.vn

Nhiệm vụ:

  • Phụ trách chung

 PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Huỳnh Văn Thức

Thông tin liên hệ:

  • Điện thoại: 083.8940 390 – 818
  • Email: huynhvanthuc@iuh.edu.vnPHÓ TRƯỞNG KHOA                                                                 ThS. Phạm Thị Thảo
  • Điện thoại: 083.8940 390 – 818
  • Email: phamthithao@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết